Energetische huiszuivering

Energetische huiszuivering:
– opsporing en ontstoring van geopathogene zones;
– neutraliseren van aardstralen / wateraders;
– meting
elektromagnetische wisselvelden en advies bij inzet van afschermende middelen.

Je huis zou een plaats moeten zijn waar je rust en ontspanning vindt.

Door stralingsvelden, oftewel geopathische belasting, is dit soms onmogelijk. Dit kan tot gevolg hebben dat je niet meer kan doorslapen, je onrust voelt, nerveus bent of lichamelijke klachten hebt.

 Geopathische straling

Geopathie is de verzamelnaam voor ziekten die ontstaan als gevolg van diverse soorten aardstralen.

Symptomen die kunnen optreden bij langdurig verblijf in een geopathogene zone:

vermoeidheid, slapeloosheid, oorsuizen, hoofdpijn, bedplassen, nachtzweten, allergieën, concentratieproblemen, geheugenproblemen, agressie, depressie, spieraandoeningen, rugklachten,  slecht functionerend immuunsysteem, problemen in de hormoonhuishouding, gedragsstoornissen en afwijkingen in de orgaansystemen.

De geopathogene zones werken langzaam en cumulatief, waardoor heel wat jaren kunnen verstrijken voordat een klinisch beeld getoond wordt. Er is een enorme variatie aan klachten die door langdurig verblijf in geopathogene zones kunnen ontstaan. Ieder mens reageert anders, dit houdt uiteraard verband met de constitutie en individuele aanleg die hierin doorslaggevend is.

De benaming ‘straling’ is eigenlijk niet juist. Het zijn overwegend energiegolven. Geopathogene straling komt onder andere voor op die plaatsen waar een geologische onregelmatigheid in de aardbodem aanwezig is.

Het begrip aardstralen omvat de som van energierijke deeltjes, anomalieën van het aardmagnetisch veld, diverse stromingen en gassen en verscheidene elektromagnetische golven.

Aan wat verspreid aan straling in het leefklimaat aanwezig is, zijn wij geëvolueerd en is voor alle levende organismen neutraal. Zones op aarde waarin deze energie echter geconcentreerd aanwezig is, zijn storend voor plant, dier en mens.

Er is daarnaast in toenemende mate sprake van elektrostraling, meer bekend als elektrosmog, elektrostress of het sickbuildingsyndroom. Electroksmog wordt in tegenstelling tot aardstraling aangeduid als ‘culturele straling’, aangezien deze straling het gevolg is van ons huidige cultuurpatroon. De stralingsbelasting waar we in de huidige tijd aan bloot worden gesteld is nog nooit zo hoog geweest als nu. De technieken die gebruikt worden bij (draadloze) elektrische verbindingen, waar we bijna niet meer buiten kunnen, veroorzaken steeds vaker gezondheidsproblemen.

Aanbod:

Door middel van het uitvoeren van een meting op de woon-, slaap- of werkplek kan aangetoond worden of de geopatische belasting / stralingsbelasting te sterk is.

Met behulp van een microgolfdetector meet ik de elektromagnetische wisselvelden (200 MHz – 8 GHz), zoals gebruikt bij draadloze communicatie (WiFi, DECT-telefoons en mobiele telefonie zoals 2G, 3G, 4G (LTE) en 5G).

Door middel van radiësthesie spoor ik de aanwezigheid van aardmagnetische netten (aardstralen) en wateraders op.

Voor een gemiddelde woning heb ik circa een uur nodig, afhankelijk van de verstoringen die er zijn. Na de meting volgt een evaluatie met advies. Het is vaak een combinatie van factoren die de klachten geeft.

Problemen rondom wateraders of aardstralen kunnen direct opgelost worden: deze producten heb ik bij me.

Daarnaast adviseer ik met welke materialen elektromagnetische velden van bijv. zendmasten, draadloos internet en DECT-telefoons kunnen worden afgeschermd. Wanneer deze materialen worden geaard (kan niet bij raamfolie) kunnen ook laagfrequente elektrische velden worden afgeschermd.
Bewoners kunnen het gevoel hebben dat er entiteiten / gestorven zielen in hun woning aanwezig zijn. Ook deze invloeden kunnen gezuiverd en geneutraliseerd worden.

Wij bieden huiszuiveringen en EMF-shielding aan tot een straal van 50 kilometer vanaf Stein.

 Aanvullende informatie geopathogene straling

 Kruisingen van stralingen

Het komt nogal eens voor dat verschillende terrestrische stralingsgolven elkaar op een bepaalde plek kruisen. Straling van een onderaardse waterloop kan bijvoorbeeld met één van de globaallijnen kruisen. Het negatieve effect wordt hierdoor versterkt en men kan dan spreken van een zwaar belastende geopathogene zone.

Er is wel mee te leven, maar ga vanwege deze redenen niet op een dergelijke plek slapen:
– het lichaam heeft tijdens de slaap veel minder weerstand tegen straling;
– de straling is ’s nachts sterker en werkt intensiever;
– men bevindt zich langdurig op dezelfde plaats en ondervindt langdurige blootstelling aan straling.

Een nachtrustperiode onder een dergelijke stralingsbelasting kan veel klachten veroorzaken. De mate van deze klachten is mede afhankelijk van de individuele constitutie of aanleg. Daar waar een constitutioneel gebrek aanwezig is, kan ziekte – onder beïnvloeding van deze straling – tot uiting komen.

Signalen die wijzen op mogelijke straling:
Katten zoeken straling op. Bomen als de beuk, berk, linde en de meeste fruitbomen gedijen niet op straling. Daarentegen kan men eiken, wilgen, hulst en vlierbes vaak op gestoorde plaatsen vinden. Planten zoals geraniums, zonnebloemen en asters zijn stralingsgevoelig. Vingerhoedskruid, brandnetel en bereklauw zijn liefhebbers van straling. Wespennesten komen vaker voor op plekken met aardstralen, evenals mierennesten. Zwaluwen nestelen zich altijd op een plaats die vrij is van straling. Ook ooievaars zoeken beslist een energierijke en storingsvrije plaats op. Veel vogels hebben die gevoeligheid. Een kanarie wordt ziek in een geopathische zone. Kippen zullen er minder productief zijn. Vrijwel alle zoogdieren zijn stralingsmijders; de kat vormt hierop een uitzondering. Laat de hond zelf zijn plaats uitkiezen. Honden liggen niet graag op straling. De groei of melkafgifte van rundvee zal, als de stal zich op een aardstraal bevindt, niet aan de verwachtingen voldoen.

Geopathogene straling is onderverdeeld in de volgende groepen:

1. terrestrische straling met o.a.
– tellurische stromingen;
– globaalnet (naar Hartmann);
– diagonaalnet (naar Curry en Wittman).

2. kosmische straling;

3. atmosferische straling;

4. het aardmagnetisch veld;

Natuurlijke straling komt overal op de aarde voor. Er is natuurlijke straling die voor flora en fauna geschikt is. In de aardkorst komen onder andere onderaardse waterstromen voor. Deze kunnen een bepaalde straling veroorzaken die belastend is voor de gezondheid. Het zijn stoorzones. Toen de wereld nog minder bevolkt was, hadden mens en dier nog de mogelijkheid deze minder geschikte straling te ontwijken. Het gevoel of de intuïtie hiervoor was ook nog aanwezig, zodat men deze stoorzones beslist niet uitkoos als woonplek.

In het oude China mocht zelfs niet gebouwd worden op een zone die schadelijk geacht werd. Het Chinese edict schreef voor dat het terrein moest worden onderzocht door een geomant. Indien deze geomant vaststelde dat het terrein zich op een tellurische stroming bevond, verkreeg men geen keizerlijke goedkeuring om te bouwen. Men noemde deze stromingen ‘aders van de draak’.

Ook de Romeinen bouwden niet zomaar op willekeurige plaatsen. Zij deelden het land eerst op in vakken, waarin zij langdurig hun kudde schapen lieten grazen. Na een bepaalde periode werden de dieren geslacht en werd de lever bestudeerd. De bouw van de woning werd op die plaats bepaald, waar de dieren die er gegraasd hadden geen orgaanafwijkingen hadden vertoond.
Zo zijn er nog wel meer voorbeelden uit het verleden. Alle houden verband met de kennis van de samenhang tussen de krachten die de aarde uitstraalt en het leven.

Tegenwoordig is men min of meer vervreemd geraakt van deze samenhang en is ons bovendien niet veel keus voor woonruimte meer gelaten. Er is niet veel woonplek beschikbaar en men moet wonen waar een woning vrij is of waar de overheid dat bepaalt. Het gevolg is dat een aantal woningen op een minder prettige locatie gebouwd is: op een plek waaronder zich een waterader of geologische breuk bevindt. Dit kan tot gevolg hebben dat hier ziekten ontstaan.

Er is in toenemende mate ook sprake van elektrostraling, meer bekend als elektrosmog, elektrostress of het sickbuildingsyndroom. Electroksmog wordt in tegenstelling tot aardstraling ook wel aangeduid als ‘culturele straling’, aangezien deze straling het gevolg is van ons huidige cultuurpatroon.

De soorten geopatische straling nader toegelicht:

 1. Terrestrische straling

  Tellurische stromingen

  Stromingen en energie zoals die ontstaan vanuit onderaardse waterlopen, opstuwend morenenwater, geologische breuken, aardlaag- of gesteenteverschuivingen, holle ruimten, radioactieve straling; verschillende horizontale en verticale golven die wisselend van hoogte, richting, breedte en dichtheid zijn.

  De categorie tellurische stromingen:

  Energie als gevolg van onderaardse waterlopen

  Bij onderaardse waterlopen stroomt de neerslag en het grondwater in geulen en beddingen die zich onder het aardoppervlak bevinden. Afhankelijk van de hoeveelheid en de snelheid van het water, ontstaat er door de wrijving van het stromende water langs de bedding een energie. Deze energie kan storend of degenererend werken.

  Stromingen vanuit de aardkorst (op plaatsen waar zich geologische storing in de aardkorst bevindt)
  Breuken, holle ruimten en verschuivingen van aard- of gesteentelagen behoren tot de geologisch verstoorde gebieden. Door hoge spanning in de aardkorst verschuiven grond- en gesteentelagen uit hun oorspronkelijke posities. Op de breuklijnen worden verschillende atoom- en molecuulstructuren tegen elkaar aangedrukt, waardoor energie (‘straling’) ontstaat. Radioactieve straling komt op deze plaatsen ook veelvuldig voor. Tellurische stromingen bestaan uit: gassen, energiedeeltjes en energiegolven uit de aardkorst en de mantel. Behalve het veroorzaken ervan, vormen breuken ontsnappingspunten voor tellurische stromingen, waardoor een schadelijke concentratie daarvan in het leefklimaat terechtkomt.

  Globaal- en diagonaalnet
  Een concentratie van energie is ook vastgesteld op plaatsen die men zich kan voorstellen als energielijnen die om de aarde heenlopen, zoals o.a. het globaalnet naar Hartmann en het diagonaalnet naar Curry.
  Zij zouden ook wel in categorie 2 (kosmische straling) of in categorie 3 (het aardmagnetisch veld) kunnen worden geplaatst. Aardestraling maakt in wezen deel uit van een netwerk van levende zenuwbanen, dat energieën over de globe aanhoudend en gelijkelijk verdeelt, zijnde de netwerken die van de voedende zuidpool naar de ontvangende noordpool lopen en omgekeerd; deze stralen lopen maximaal uiteen rond de evenaar en minimaal bij de polen. De hierboven genoemde straling (Curry- en Hartmann-netwerken en waterlopen / wateraders) beperkt zich niet tot net boven het aardoppervlak, maar is loodrecht erboven eveneens waarneembaar, bijvoorbeeld ook op de hoogste etage van een flatgebouw.

  Leylijnen zijn onzichtbare, maar voor gevoelige personen waarneembare lijnen, geladen met positieve energie. Zij zijn ongeveer 1 meter in diameter en komen niet voort uit de aarde, maar omspannen de aarde. Ze worden als krachtbronnen aangemerkt: Heilige Lijnen (Duitsland), Wegen van Hermes (Griekenland), Paden van Min (Egypte), Orenda en Manitou (Indianen), Cequc-lijnen en Saches (Inca’s), Droompaden (Aborigines) en Onzichtbare Kanalen (China).

  Leycentra zijn knooppunten waar een aantal Leylijnen samenvloeien, waardoor een bijzondere concentratie van positieve energie ontstaat. Leycentra kunnen soms op kilometers afstand met een wichelroede worden waargenomen. Een duidelijke aanwijzing voor de grote kracht die een Leycentrum herbergt, is dat bij het vertoeven op zo’n plek eventuele verschijnselen van oververmoeidheid snel verdwijnen.

  Vóór de Middeleeuwen was het gebruikelijk om kerken te bouwen op Leycentra. Bijkomende negatieve invloeden: de hedendaagse kanalisaties en het toenemende waterverbruik hebben een bijna mondiale verlaging van het grondwaterpeil tot gevolg. Gelijktijdig worden door middel van isolatie, o.a. door staalbeton, vele afschermingen tot stand gebracht. Niet in de laatste plaats worden we overspoeld door technische storingsfrequenties van zenders, hoogspanningsnetten, alsook die van spoor- en tramlijnen; zij oefenen een negatieve invloed uit op de positieve energie die de natuur ons biedt.

 1. Kosmische straling
  Kosmische straling bestaat uit o.a. energiedeeltjes en elektromagnetische golven. Kosmische straling kan zich sterk boven bepaalde gebieden bundelen (vergrootglaseffect). Zo blijkt dat kwartshoudende grond de kosmische straling reflecteert, waardoor in dit milieu energetische spanningen ontstaan.
   
 2. Aardmagnetisch veld
  Er zijn geomagnetische afwijkingen die veelal worden veroorzaakt door natuurlijke reservoirs van magnetische mineralen of ertslagen. Deze verstoren het natuurlijk aardmagnetisch veld. Ook aardlaagverschuivingen, onderaardse waterlopen, geologische breuken veroorzaken een veranderde waarde ten opzichte van de standaardwaarde van het aardmagnetisch veld. Het aardmagnetisch veld ontstaat o.a. door het gedrag van de aarde als een reusachtige staafmagneet. Plaatsen waar dit veld verstoord is, hebben een ziekmakend karakter. Plotselinge verstoringen van het aardmagnetisch veld kunnen het optreden van acute ziektegevallen, zoals ziekte aan hart- en bloedvaten, doen toenemen.

 3. Atmosferische straling
  Atmosferische straling is energie zoals deze vrijkomt bij lucht-elektriciteit en omvat ioniserende straling.

energetische huiszuivering Stein Limburg