Joyce Merkies

Code rood: weermanipulatiegevaar!

“It’s easier to fool people, than to convince them that they have been fooled.”
Mark Twain

Eunice, de storm met op grote schaal urenlang windkracht 10, heeft veel aangericht. Tijdelijk werd op enkele plaatsen windkracht 11 gemeten. De zeer zware windstoten veroorzaakten, naast hinder, schade en reisbeperkingen, ook ongevallen met een fatale afloop. Mij bezorgde Eunice in contact met mijn sociale omgeving vooral worstelingen rondom het verschijnsel ‘Gateway Belief’.
Gateway Belief betreft een van hogerhand goedgekeurde kijk op de werkelijkheid, zoals: ‘Eunice is een natuurlijke storm (en geen gemanipuleerd weersverschijnsel als rechtvaardiging om een klimaat- en angstagenda over burgers uit te rollen)’. Het gewenste ‘officiële’ narratief ‘Eunice overkomt ons’ wordt van bovenaf gedropt en via talloze mediakanalen verspreid. Goed luisteren naar andere feiten en meningen over de storm, zoals ‘de storm was vooraf gepland en wordt middels weermanipulatiemiddelen geëngineerd’ is volgens de Gateway Believers een gepasseerd station. Houd je liever aan de officiële visie, dan zit je goed met je loopbaan en je vriendenkring. Vooral niet uit de toon vallen. Niet zelf nadenken en onderzoeken. Niet zeggen wat je voelt, denkt of vreest. Beweeg je voortaan uitsluitend binnen de kaders van het academisch gecertificeerde geloof. Dat is je toegestane pad.

 

Bron: RTL Nieuws – Eunice raast over Nederland

Quantifying expert consensus

Eenieder die het waagt om het officiële narratief in twijfel te trekken, wordt genadeloos afgestraft en geridiculiseerd. In november 2016, in de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer van maart 2017, ontstond er ophef rondom de Partij voor de Dieren. Critici wierpen de partij voor de voeten dat zij het bestaan van chemtrails niet uitsloot. Men refereerde aan een stuk tekst in het concept-partijprogramma dat toen nog op de website van de PvdD stond: “Voor een vraagstuk zoals dat rond de mogelijke inzet van chemtrails leent een burgerinitiatief zich het beste om in het parlement nader onderzoek af te dwingen.”

Het bestuur van de PvdD, dat duidelijk niet weggezet wilde worden als vergaarbak van complotdenkers, zwakte alras de betreffende passage over chemtrails af, na attent te zijn gemaakt op het bestaan van ‘een goed rapport’. Dit zogenaamde goede rapport betreft het artikel ‘Quantifying expert consensus against the existence of a secret, large-scale atmospheric spraying program’ dat in 2016 gepubliceerd werd in het tijdschrift Environmental Research Letters. Aan 77 experts werd gevraagd of zij ooit bewijs zijn tegengekomen dat wijst op het bestaan van een grootschalig en geheim sproeiprogramma in de atmosfeer. De uitkomst: 76 experts beantwoordden die vraag met nee; 1 met ja. Aan de hand van deze uitkomst werd er wereldwijd verkondigd dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor het bestaan van chemtrails.

Een ingeperkte scope van bewijslast

Saillant is echter dat men geen aandacht gaf aan het feit dat een groot deel van de deelnemers van het onderzoek bij instellingen werkt die betrokken zijn bij geo-engineeringprogramma’s: de NASA, de DLR (de Duitse NASA), NOAA en NCAR. Het is tenslotte ongerijmd om medewerkers die bij dit soort instellingen werken te vragen naar bewijzen van het bestaan van een geheim chemtrailprogramma. Deze mensen hebben immers allen een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen bij hun werkgever. Als zij eerlijk zouden hebben geantwoord, dan waren zij hun baan kwijtgeraakt. Verder is het opvallend dat in het rapport veel bewijslast voor het bestaan van chemtrails buiten beschouwing is gelaten, zoals de vele bestaande patenten op het vlak van geo-engineering, de wereldwijde verklaringen van klokkenluiders, de intensieve samenwerking rond geo-engineering binnen het militair-industrieel complex en de grote hoeveelheid data die onafhankelijke onderzoekers hebben verzameld op het gebied van de verspreiding van synthetische en biologische aerosolen in de atmosfeer, waaronder nanobots en Morgellons. Het betreft dus een ingeperkte scope van bewijslast; men heeft het enkel over luchtfoto’s en beperkte chemische analyseresultaten (labtesten zonder context).

Patronen van chemisch willen ingrijpen op onze biologische levenssfeer

De communicatiestrategie die de opstellers van het rapport toepassen heet ‘Quantifying expert consensus’.  Uit het artikel ‘The importance of assessing and communicating scientific consensus’ van Edward Maibach en Sander van der Linden uit het tijdschrift Environmental Research Letters van 14 september 2016 valt op te maken dat de methodiek “quantifying expert consensus” bijzonder effectief is: “(…) a growing number of studies have shown that quantifying and communicating the scientific consensus on contested issues such as vaccine safety and climate change can help lower public misperceptions and uncertainty.”

Met andere woorden: de opstellers van de survey maken zich zorgen over de groeiende ongerustheid bij het publiek. Veelzeggend is dat hier vaccinaties en klimaatverandering als voorbeelden van controversiële onderwerpen ten tonele worden gevoerd. Inderdaad zien we ook bij deze onderwerpen onderzoeken waarin ‘toonaangevende experts’ bijna unaniem stellen dat de aarde opwarmt en dat vaccinaties gezond zijn. Dit roept nog een andere vraag op: wat hebben vaccinaties, global warming / klimaatverandering en chemtrails met elkaar gemeen? Blijkbaar is er een onderlinge samenhang. Kan het zo zijn dat ‘global warming’ de rechtvaardiging (false flag) is om geo-engineering (weermanipulatie) in te zetten en dat men van bovenaf op die manier het ingrijpen in de aardse atmosfeer legitimeert? Wordt hier een patroon zichtbaar dat lijkt op het op een chemische wijze ingrijpen op onze biologische levenssfeer, van hoog in de lucht tot diep in ons lichaam?

‘Quantifying expert consensus’ is Orwelliaans

‘Quantifying expert consensus’ koppelt desinformatie aan academische bluf en een massieve mediamacht. Het gewenste ‘officiële’ narratief wordt van bovenaf gedropt en dan over de hele wereld via talloze mediakanalen verspreid. Het is een effectieve strategie, omdat de geconcentreerde academische autoriteit in stelling wordt gebracht: wie zijn wij als simpele burger dat we aan zo’n wetenschappelijk gefundeerd oordeel zouden durven tornen? Zij zijn de experts, wij niet! En zo ontstaat wat het pr-team van de geo-engineers, de vaccineerders en de klimaatlobbyisten een ‘Gateway Belief’ noemen. Een van hogerhand goedgekeurde kijk op de werkelijkheid.
Als je je houdt aan de officiële visie, dan zit je goed met je loopbaan en je vriendenkring. Val niet uit de toon, denk niet zelf na, zeg niet wat je voelt, denkt of vreest en beweeg je uitsluitend binnen de kaders van het academisch gecertificeerde geloof. Kortom, ‘quantifying expert consensus’ is Orwelliaans.

Zo’n Gateway Belief is een selectie van overtuigingen die wordt onderbouwd en uitgedragen door gerenommeerde experts. Dankzij hun expertise wordt de wereld, die anders bijna ondraaglijk complex is, hanteerbaar. We vertrouwen erop dat zij het wel weten. Zij hebben er immers voor gestudeerd. Als je van je Gatewaygeloof valt, dan kun je je heel verloren, eenzaam en op jezelf teruggeworpen voelen. Het instorten van een Gateway Belief is op zijn zachtst gezegd geen pretje.

 

Bron: Science 2.0

Het grote klimaatveranderingsbedrog: hoe één boom in Siberië de gehele wereldwijde klimaatagenda rechtvaardigt

Het beeld van een gestage opwarming als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen is onjuist. De zonnecycli zijn de werkelijke bepalende factor in het afwisselen van koudere en warmere perioden. Bovendien heeft er de afgelopen zeventien jaar geen globale opwarming plaatsgevonden. Er is wetenschappelijke fraude gepleegd om ons te laten geloven dat dit wel het geval is.
Zo heeft Professor Tom Segalstad van de universiteit van Oslo aangetoond dat CO2 zich niet ophoopt in de atmosfeer (broeikaseffect), maar na een korte periode – meestal nog in hetzelfde jaar – weer opgenomen wordt door de aarde. Ook zijn niet de bossen van de Amazone de longen van de aarde en daarmee het meest kritische deel in de zuurstofketen, maar de zeeën.
Het temperatuurverloop op aarde van de laatste tweeduizend jaar, op basis van de data die het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) aan de klimaatconferentie in Parijs voorlegde in november 2015, zijn gebaseerd op het onderzoek van jaarringen van bomen op het schiereiland Yamal in Siberië, uitgevoerd door klimaatwetenschapper Keith Briffa van de East Anglia Universiteit en gepubliceerd in 2000.
Het patroon in de betreffende grafiek is eeuwenlang tamelijk regelmatig, maar waar we in onze tijd aankomen, verschijnt ineens de angstaanjagende piek in de vorm van een omgekeerde hockeystick. Briffa selecteerde hiervoor de gegevens van de jaarringen van tien bomen. Eén van die tien bomen week sterk af en had een grote invloed op het gemiddelde. Daarmee werd deze ene boom de meest invloedrijke boom op aarde, want zijn invloed had verregaande geopolitieke impact.
Tien bomen in Siberië is wel een heel erg smalle basis. Een andere onderzoeker, Steve McIntyre bekeek 34 bomen in de nabijheid van die tien en kwam tot heel andere bevindingen.
Jaarringen blijken overigens zeer onbetrouwbaar te zijn als indicator voor temperatuurwisselingen.

In de middeleeuwen was het zelfs warmer dan het nu is:

Dat we met de uitstoot van CO2 onze atmosfeer verpesten, blijkt niet te kloppen

Ook is er nog een tweede, veel minder bekende hockeystick die door het IPCC uit de hoed werd getoverd. Deze heeft betrekking op de hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer. De grafiek heeft een weggemoffelde nulstand, de zogenaamde ‘suppressed zero scale’. Daardoor ontbreken de dimensies en lijkt het alsof we met een pijlsnelle toename te maken hebben.
Uiteraard is dit geen excuus om door te gaan met milieuvervuiling, maar het zegt wel iets over de eigen veerkracht van de natuurlijke biosfeer van de aarde. Het beeld dat we met de uitstoot van CO2 onze atmosfeer verpesten, blijkt niet te kloppen. Er is verbuiging van harde klimaatfeiten voor nodig om het overeind te kunnen houden.

Al deze onthullingen en schandalen zouden te denken moeten geven, maar desondanks blijft het narratief over ons uitgestort dat 97 procent van alle klimaatwetenschappers ervan uitgaat dat er sprake is van global warming en dat deze door de mens wordt veroorzaakt. Dat percentage komen we ook tegen bij de experts rondom chemtrails en vaccinaties. De bron is steeds dezelfde: een in zoekmachine-optimalisatie gespecialiseerde taskforce binnen het militair-industrieel-academische complex, dat via een aantal globale mediaconglomeraten de zogenaamde wetenschappelijke consensus de wereld inblaast, niet gehinderd door feiten van het tegendeel. Tegengeluiden worden door brede lagen van de bevolking amper gehoord, eenvoudigweg omdat deze tegengeluiden geen toegang hebben tot de mediaconglomeraten.

Vanuit het Gateway Belief de meest vreselijke dingen doen

Geo-engineering en het global warming-narratief zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ze hebben elkaar nodig. Zonder de legitimaties rondom global warming is er geen draagvlak voor de geo-engineering. Het is interessant dat de geo-engineers toegeven dat er ‘experimenten’ plaatsvinden. Over wat die precies behelzen, hangt een waas van geheimzinnigheid. Nergens worden man en paard genoemd. Bijvoorbeeld: met welke stoffen wordt er geëxperimenteerd? Wie zijn de opdrachtgevers en wie voert het uit? Wat zijn de resultaten tot nu toe? Het mag allemaal geen naam hebben. Maar een naam heeft het juist wel: chemtrails. De insiders – betrokken piloten, hoge ambtenaren, een handjevol politici en gevierde academici – zullen mogelijk gebriefd worden met het narratief: “De klimaatschade als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen is vele malen ernstiger dan we naar het publiek toe communiceren. Er staat ons mogelijk een ramp te wachten als we nu geen draconische maatregelen nemen. Dat doen we door hoog in de atmosfeer een schild rond de aarde te brengen dat een deel van het zonlicht terugkaatst. We doen dat in het geheim, omdat we geen paniek willen zaaien onder de bevolking.” Kortom, chemtrails zijn zogenaamd een noodzakelijk kwaad. Het is mogelijk dat insiders geloof hechten aan dit verhaal, juist omdat het Gateway Belief rondom global warming zo stevig verankerd is in ons collectieve bewustzijn. Zo kan het zijn dat ze vanuit zuivere motieven de meest vreselijke dingen doen.

 

HAARP

De verandering van de fysische kwaliteit van onze atmosfeer

Door geo-engineeringactiviteiten is de atmosfeer (met name in de afgelopen twee decennia) gaandeweg veranderd in wat een plasma wordt genoemd. Een plasma is een substantie die elektrisch geleidend is. Normaliter is lucht een isolerend medium. Maar de lucht die met aerosolen op basis van metalen (waaronder: aluminium, barium, strontium en grafeenoxide) door vliegtuigen is besproeid, wordt elektrisch geleidend. Dit plasma kun je niet zien of ruiken. Je kunt het wel aantonen met metingen. De chemtrails boven onze hoofden doen meer dan alleen uitwaaieren en een melkwitte nevel veroorzaken die de zon tegenhoudt. Voor een uitleg over wat de functie van chemtrails is en wat de context is waarin deze activiteiten plaatsvinden, bestaat er geen betere bron dan het rapport ‘Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025’, dat opgesteld is door zeven officieren van de Amerikaanse luchtmacht. Het werd gepubliceerd in augustus 1996 en het geeft niet alleen een goed beeld van het “chemtrail-systeem” als geheel, maar bevat ook een tijdsplan voor de inwerkstelling ervan.

‘Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025’

Het rapport ‘Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025’ is door de Amerikaanse overheid zelf voor publicatie vrijgegeven en niet gehackt, gelekt of door een klokkenluider geopenbaard. Het is ‘unclassified’, ont-geheimd, met een officieel stempel erop dat het grondig is nageplozen door ‘security and policy review authorities’. Op de afbeelding hieronder is te zien hoe complex het geheel is. Een netwerk (GWN) van computers, satellieten en ionospheric heaters zijn middels communicatielijnen aan elkaar verbonden. Het betreft een wereldomspannend netwerk van samenwerkende systemen. Het GWN levert data aan een coördinatiecentrum dat Weather Force Support Element (WFSE) heet en in nauwe verbinding staat met de generale staf. Die geeft vervolgens opdrachten die naar het Air Operations Center gaan om te worden uitgevoerd. Daarna volgen drie mogelijke effecten: ontwolking (zorgen dat er meer zicht komt), wolkenvorming of explosies. Aan het einde van de grafische weergave wordt gekeken of de gestelde doelen zijn behaald.

Als Weather Modification Tools staan niet enkel vliegtuigen vermeld. We zien ook lasers (of een ander soort straalwapen) en deltavormige toestellen die onder een soort vergrootglas liggen. Dat zouden onbemande toestellen kunnen zijn die voor de radar slecht zichtbaar zijn. In de tekst wordt regelmatig gesproken over deze UAV’s, oftewel Uninhabited Aerospace Vehicles. De vorm van het toestel doet sterk denken aan die van de Aurora, een deltavormig high tech-vliegtuig dat gebruikmaakt van stealth- en anti-gravitytechnologie. Ook zijn er andere deltavormige toestellen gesignaleerd, waarvan wordt aangenomen dat ze ‘man-made’ zijn, zoals de TR 3-B.

We dienen rekening te houden met de mogelijkheid dat een aanzienlijk deel van de chemtrail-vluchten wordt uitgevoerd door onbemande toestellen of drones. Een meer SF-achtige mogelijkheid is dat ze (deels) plaatsvinden met toestellen die zichzelf fysiek onzichtbaar maken middels een technologie die ‘cloacking’ wordt genoemd.
Het is evident waarom UAV’s zo interessant zijn voor de ‘force multipliers’. Er zit geen piloot in die gewetensnood kan krijgen of met wie je in een arbeidsconflict verwikkeld kunt raken. Je weet zeker dat geheimhouding gegarandeerd is en je kunt het proces op een zeker moment ook nog eens in zijn geheel automatiseren.

Het chemtrail-ecosysteem is een wapen in zichzelf

In het rapport wordt besproken dat de kern van de interventies is: het brengen van energie of chemicaliën in de atmosfeer. Het sproeien met ‘carbon black dust’ wordt genoemd als bruikbare techniek om regenval te bevorderen, cirrus wolken te vormen en onweersbuien en stormen te versterken. Ook maakt het verslag duidelijk hoe chemische substanties in de naverbrander worden ‘bijgemengd’ met de uitlaatgassen van het toestel. Versluierend is dat hier koolstof wordt genoemd. Dat is een stof die wordt toegepast als het werkelijk om ingrijpen op het weer gaat. Het is een van de vele toepassingen van geo-engineering, maar niet de voornaamste en al zeker niet de meest prominente voor het systeem van ‘Owning the Weather’. Daar zijn namelijk minuscule metaaldeeltjes voor nodig. Bijvoorbeeld: aluminium, strontium, barium en andere stoffen. Zij maken de lucht elektrisch geleidend en pas dan kunnen de heaters en straalwapens goed hun werk doen. Een elektrisch geleidende lucht is essentieel als medium voor een reeks van andere militaire toepassingen, niet alleen voor het inzetten van het weer als wapen. Van dit laatste geeft ‘Owning the Weather’ een aantal voorbeelden, zoals het veroorzaken van mist, droogte, overstromingen, stormen of een gat in de bewolking, zodat een piloot zicht heeft en zijn bommen kan droppen enzovoort. Er is sprake van ‘smart materials’ op nanoschaal. Ultrakleine stofjes die van vorm kunnen veranderen en met elkaar kunnen communiceren terwijl ze zich verspreiden in de wolk. Dit hele chemtrail-ecosysteem is het wapen in zichzelf. De opstellers van het rapport beseffen het terdege, gezien de parallel met de ontwikkeling met de atoomwapens die ze in het begin van hun tekst als vergelijking trekken.

Het geheel krijgt een wereldwijde coördinatie die volgens het rapport rond 2015 operationeel moet zijn en vanaf 2020 het virtueel aangestuurde weer moet gaan ‘verzorgen’. Bij de ingrediënten staan twee DoD-sterretjes: bij DE (Directed Energy) en bij AIM (Artificial Ionospheric Mirrors). In beide gevallen gaat het om technologieën die deel uitmaken van high tech wapensystemen. SC in dezelfde ovaal staat voor Smart Clouds op basis van nanotechnologie. Daar staat geen sterretje bij, wat je eigenlijk wel zou verwachten. Het gaat hier om ‘slimme’ deeltjes, die onderling kunnen communiceren en beter bestuurbaar zijn vanuit het WFSE: smart chemtrails oftewel smart dust. In het midden hebben we dan nog de klassieke chemicaliën (CHEM) die door Aerospace Delivery Vehicles (ADV’s) in de atmosfeer worden gebracht.
Het mysterieus aandoende Carbon Black Dust (CBD) zien we vanaf 2006 gepland om op eigen houtje voort te bewegen en dat in 2010 de krachten bundelt met CHEM en ADV’s. CBD kan slaan op zwarte chemtrails, die inderdaad al zijn gerapporteerd. Let ook op het tijdsverloop. Zo te zien schatten de opstellers van ‘Owning the Weather’ dat de ADV’s met al hun chemicaliën, carbon black dust en smart clouds er twintig jaar voor nodig hebben om de atmosfeer voldoende voor te bereiden voor virtual weather.

Middels ionosperic heaters (HAARP) worden stormen veroorzaakt of schokgolven  die aardbevingen of vulkaanuitbarstingen in gang zetten

Met ionosperic heaters (HAARP en vergelijkbare installaties) kan een deel van de ionosfeer tot onvoorstelbare hoge temperaturen worden opgewarmd en zelfs worden ‘opgetild’. HAARP staat voor High Frequency Active Auroral Research Program. De installatie in Alaska is het meest bekend, maar er zijn meer van dit soort installaties op verschillende plaatsen in de wereld, waaronder een behoorlijk aantal in Nederland, Duitsland en België. Deze ionospheric heaters werken als een energiekanon. De installatie in Alaska heeft een vermogen van maar liefst 3,6 Megawatt. Via de antennes wordt deze gigantische hoeveelheid energie gebundeld en gericht op één specifieke plek in de ionosfeer. Daarmee kan de straalstroom worden gemanipuleerd, wat effect heeft op de beweging van weersystemen. Ook is het mogelijk om op deze manier stormen te veroorzaken of schokgolven die aardbevingen of vulkaanuitbarstingen in gang zetten (triggeren).

 

Kaart met de locaties van de weermanipulatiewapens. Bron: Wetteradler.de

 

Bron: Wetteradler.de

HAARP als Directed Energy Wapensysteem

Nog weer een andere destructieve HAARP-toepassing is dat het verhitte deel van de ionosfeer als spiegel wordt gebruikt. Door de verhitting krijgt de atmosfeer op die plek andere fysische eigenschappen. De energie die daar vervolgens door een andere heater op gericht wordt, gaat er dan niet meer doorheen, maar kaatst terug in een bepaalde richting die afhankelijk is van de plaats op de spiegel waarop wordt gemikt. Dat is de AIM die we zojuist al tegenkwamen: de Artificial Ionospheric Mirror. Dit is een essentieel onderdeel van een verzengend straalwapen, dat sterk doet denken aan de Death Ray, waaraan Nikola Tesla in de jaren ’30 van de vorige eeuw zou hebben gewerkt. We noemen dit een Directed Energy wapensysteem.

 

Directed Energy Wapensysteem. Bron: hln.be

Het chemtrailsysteem als scala van verbijsterende mogelijkheden, zoals op afstand ziek, onvruchtbaar of mentaal verward worden gemaakt

De vliegtuigen in het plaatje van de luchtmachtofficieren bewegen zich uiteraard niet door de ionosfeer, maar in de hogere troposfeer en lagere stratosfeer. Daar gebeurt het een en ander met CHEM, ADV’s en CBD. De ionosfeer strekt zich uit vanaf ongeveer 50 kilometer hoogte tot ongeveer 1800 kilometer. De luchtlaag vlak bij de aarde, tot zo’n 15 kilometer hoogte, noemen we de troposfeer. Het deel daarboven vanaf een kilometer of 15 tot 50 noemen we de stratosfeer. In dit gebied bevindt zich de ozonlaag. De ozonlaag houdt kosmische straling tegen, iets wat niet gebeurt in de ionosfeer. Daar heeft deze straling vrij spel, met als gevolg dat de daar aanwezige gassen ioniseren, dat wil zeggen elektrisch geleidend worden. Een geïoniseerd gas wordt een plasma genoemd. Die geleidende eigenschap verleent het plasma in de ionosfeer zijn positieve radio-eigenschappen.

Door chemtrails in de atmosfeer dichter bij de aarde te brengen, dus in de hogere troposfeer en in de onderste lagen van de stratosfeer, worden beide luchtlagen omgevormd tot een kunstmatige ionosfeer. Ook een plasma, niet door de zon opgewekt maar chemisch. Door daar vervolgens elektromagnetische energie doorheen te sturen, kunnen de force multipliers een reeks nieuwe toepassingen aan hun arsenaal toevoegen.

 

Bron: daninebesselink.blogspot.com

Ze kunnen bijvoorbeeld in dit plasma twee sterke elektromagnetische stralen elkaar laten kruisen. Op zo’n kruispunt ontstaan zwaartekrachtgolven (scalar waves) die effect hebben op het ruimte-tijdcontinuüm. In dit domein is hiermee een zeer geavanceerde wapentechnologie ontwikkeld, met een vergelijkbare vernietigingskracht als van kernwapens. Er wordt opgetogen gesproken over ‘tremendous military capabilities’. Te denken valt aan de verspreiding van virussen via aerosolen. Dan hebben we het over bio-wapens. En het komt nog dichter op onze huid als we ons realiseren dat de smart dust (grafeenoxide nanodeeltjes) die we inademen ons lichaam mee kunnen trekken in het plasma. Ook op ons mensen kunnen dan allerlei the-sky-is-the-limit-toepassingen worden losgelaten. Denkbaar is dat we op die manier op afstand ziek, onvruchtbaar of mentaal verward worden gemaakt. Al met al biedt het chemtrailsysteem een scala aan verbijsterende en verontrustende mogelijkheden. Het is een veelkoppig en kwaadaardig monster.

Full Spectrum Dominance: de lucht is gegijzeld en tot militair terrein tegen de eigen bevolking gemaakt

De militaire gijzeling van onze atmosfeer wordt door niemand zo grondig beschreven als door onderzoekster Elana Freeland. Haar boek ‘Chemtrails, HAARP and the Full Spectrum Dominance of Planet Earth’ is een klassieker.
Het woord spectrum in de titel wordt hier in een dubbele betekenis gebruikt: in de zin van over de volle breedte (lees: wereldoverheersing, het domineren van de planeet als geheel) en betrekking hebbend op alle frequenties. Je zou ook kunnen zeggen: op de complete ether.

De georganiseerde weermanipulatie betreft een wereldomspannend systeem dat tot doel heeft een totale greep te vestigen op de gehele aarde en al haar bewoners. Dankzij het vrijgegeven luchtmacht-document ‘Owning the Weather’ weten we nu waar we aan toe zijn. Onze hemel wordt geïoniseerd met behulp van aerosolen en vervolgens onder vuur genomen met ionospheric heaters, lasers en elektromagnetische golven. De lucht is gegijzeld, tot militair terrein tegen de eigen bevolking en tot object van ‘nationale veiligheid’ gemaakt. Met klimaatverandering als excuus en dekmantel.

De desastreuse effecten van de door overheden georganiseerde weermanipulatie op de volksgezondheid zijn onmiskenbaar; het is daarmee niet louter een depopulatie-instrument te noemen, want deze aanduiding doet geen recht aan de vele andere functies deze engineering vervult. Dit systeem van samenwerkende inhumane toepassingen via de ether is een Anti-Natuur. Het gaat lijnrecht in tegen de harmonie in de schepping. Het verkracht de diepste waarden van ons menszijn. Het maakt alles en iedereen tot instrument en object, tot een ‘tool’. Alles verbleekt en raakt ontzield. Paul Hellyer, WOII-veteraan en voormalig minister van Defensie in Canada beschrijft het in de volgende bewoordingen:
Chemtrails and HAARP are Satans illegimate siamese twins of death and destruction.”

Opvallend is hoe zwaar het geschut is dat de wetenschappelijke wereld erbij aansleept. Het is een wetenschap die in bed kruipt bij het grote geld en volop meedoet aan dubieus onderzoek en geheime militaire programma’s. De klimaatagenda vertoont hiermee grote overeenkomsten met de corona-agenda. Het is een wetenschap die non-disclosure agreements afsluit met defensie-instellingen, de Big Pharma, Big Tech, chemie, media en multinationals die doelen nastreven die diametraal tegenover het welzijn van het leven op deze planeet staan. Het is een wetenschap die geen enkel ontzag kent, noch liefde koestert voor mens en natuur. De aarde wordt gezien als een zielloos geheel dat zij wel even zullen herontwerpen. Deze Deus Academicus heeft er geen enkele moeite mee om de wildste experimenten los te laten op de aarde en alles wat daarop leeft. Hij kent geen moraal, alleen maar effect. En hij heeft de wind van het grote geld mee. De Deus Academicus wil naar een nieuwe hybride mensensoort toe. Genetisch ‘geoptimaliseerd’ (lees: gemanipuleerd), met ingebouwde robotica en verbonden met externe kunstmatige intelligentie. Hij is een Trans-Humanist. Deze situatie duurt voort tot het moment waarop we de wereld van de Deus Academicus in onze eigen geest een halve slag kunnen draaien. Dan komen we los uit zijn denkwereld en wordt onze eigen scheppingskracht bevrijd. Het is full disclosure: de onthulling en vrijgave van al datgene wat zo lang verborgen is gebleven en nodig is om onze wereld te transformeren in de belofte van liefdevolle creatie die zij in potentie is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *